Geen verplichte zorg maar wel ondersteuning nodig? Ga naar:

Familievertrouwenspersonen PLUS logo
Beeldmerk header

Crisismaatregel en zorg­machtiging

Familievertrouwenspersonen PLUS logo

Geen verplichte zorg maar wel ondersteuning nodig?

Informatie en website

De crisismaatregel: voor noodsituaties

In noodsituaties kan er een crisismaatregel worden opgelegd door de burgemeester. De voorwaarden hiervan zijn als volgt:

Er is sprake van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel.

Dit is zeer waarschijnlijk het gevolg van een psychische stoornis.

Dit kan met de crisismaatregel worden weggenomen.

Wachten op een zorgmachtiging is niet verantwoord.

Een crisismaatregel duurt drie dagen en kan onder voorwaarden met nog eens drie dagen worden verlengd. Via het Openbaar Ministerie en de rechter kan daar nog een verlenging van twee keer drie weken bij komen. 

Als hulpverleners verwachten dat er een crisismachtiging afgegeven gaat worden, dan mogen zij, als daar aanleiding voor is, al eerder bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen, zoals insluiting in een beveiligde kamer. De patiënt en zijn of haar vertegenwoordiger krijgen van de gemeente bericht als er een crisismaatregel is afgegeven.

Schema crisismaatregel

De zorgmachtiging: verplichte zorg voor langere tijd

Een zorgmachtiging is bedoeld om verplichte zorg te kunnen bieden over langere tijd: van 6 tot 24 maanden. De machtiging kan worden aangevraagd door zorgverleners, de politie of de gemeente. Als jij vindt dat iemand verplichte zorg nodig heeft, dan kun je contact opnemen met de gemeente en een melding doen.

Schema zorgmachtiging

Belangrijke vragen en informatie over de zorgmachtiging

Lees hier de veelgestelde vragen en informatie over een zorgmachtiging en het doen van een melding. 

Wanneer kan ik een melding doen?

Je kunt een melding doen in de volgende situatie: Je maakt je zorgen over je kind, ouder, broer of zus, partner, ander familielid of een vriend. Deze heeft een ernstig psychisch probleem, een psychiatrische stoornis of een verslaving. Het gaat volgens jou niet goed in de zorg rond je naaste: er is nog geen zorg of die zorg is niet voldoende. Je ziet of vreest dat het ernstig misgaat en vindt dat er moet worden ingegrepen, of de ander dat nu wil of niet.

Hoe kan ik een melding doen?

Je kunt zelf een melding doen, maar dit kan ook met hulp van een zorgverlener, bijvoorbeeld de behandelaar, de crisisdienst of de huisarts. De melding doe je bij de gemeente waar de patiënt woont. Elke gemeente heeft hiervoor een speciaal meldpunt ingericht.

Tips voor als je een melding doet

Bereid de melding voor door dit op een rij te zetten:

 • De feitelijke gegevens: hoe gedraagt degene om wie je je zorgen maakt zich? Wat doet hij of zij precies? Wat is er gebeurd en wanneer was dat? Wat waren de omstandigheden? Hoe is het gebeurd?
 • Waar maak je je zorgen over?
 • Welke risico’s zie je?
 • Wat wil je dat er gebeurt?

 Let op: vermeld ook wat jouw relatie is met de betrokkene, want dit kan belangrijk zijn voor het vervolg. Alleen als je de vertegenwoordiger of een ‘directe naaste’ bent, heb je recht op bijvoorbeeld bepaalde informatie.

Wat gebeurt er met de melding?

Na jouw melding heeft de gemeente twee weken de tijd om te bekijken of verplichte zorg echt nodig is. Dat gebeurt met een ‘verkennend onderzoek’. De gemeente onderzoekt dan of de betrokkene mogelijk een psychiatrische stoornis heeft, of er daardoor ernstig nadeel dreigt en of er geen andere maatregelen genomen kunnen worden dan verplichte zorg. Om dit te bepalen wordt de ziektegeschiedenis nagegaan, met betrokkene gesproken en vaak ook met jou als naaste.

Als de gemeente vindt dat verplichte zorg nodig is, stuurt ze een aanvraag voor een zorgmachtiging naar het Openbaar Ministerie. De directe naasten krijgen hiervan bericht.

Als de gemeente vindt dat verplichte zorg niet nodig is en jij bent vertegenwoordiger van de patiënt of een directe naaste, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. Ben je dat niet, dan mag je niet worden geïnformeerd in verband met de privacywetgeving (algemene verordening gegevensbescherming: avg)

Voorbereiding zorgmachtiging

De geneesheer-directeur laat de patiënt en zijn vertegenwoordiger weten dat er een zorgmachtiging wordt voorbereid. Een behandelaar, de zorgverantwoordelijke, bereidt in overleg met de patiënt en diens vertegenwoordiger het zorgplan voor. De directe naasten kunnen hierbij hun visie geven. De familievertrouwenspersoon kan de naaste daarbij helpen. In een zorgkaart kan de patiënt zijn voorkeuren voor vormen van zorg opnemen. De geneesheer-directeur stuurt alle relevante informatie naar de officier van justitie.

Alternatief: het eigen plan van aanpak

Om verplichte zorg te voorkomen, kan de patiënt binnen drie dagen aan de geneesheer-directeur toestemming vragen om een eigen plan van aanpak te maken. In dat plan moet de patiënt duidelijk maken wat hij of zij zal doen om de situatie te verbeteren. De geneesheer-directeur overlegt dan met de officier van justitie of hij/zij de patiënt hiervoor de gelegenheid wil geven en laat dit binnen twee dagen weten aan de patiënt. 

Er kunnen redenen zijn dat de geneesheer-directeur het maken van een plan van aanpak afwijst. Bijvoorbeeld omdat hij/zij het gevaar (ernstig nadeel) te groot acht. Of omdat er al eerder een plan van aanpak is gemaakt en dat in de praktijk niet bleek te werken.

Als er wel een eigen plan van aanpak mag worden ingediend, wordt de voorbereiding van de zorgmachtiging twee weken opgeschort. De voorbereiding kan binnen die twee weken worden hervat als de geneesheer- directeur vindt dat het schrijven van het plan van aanpak te lang duurt of als het ‘ernstig nadeel’ toch te groot blijkt.

Bij het schrijven van het plan wordt de patiënt sterk aangeraden om zich te laten helpen door zijn/haar vertegenwoordiger en/of naasten. Ook hierbij kan een familievertrouwenspersoon de naasten ondersteunen.

Verzoekschrift zorgmachtiging naar de rechter

Op basis van de informatie uit het voorbereidend onderzoek besluit de officier van justitie om wel of niet de rechter om een zorgmachtiging te verzoeken. Dat moet de officier binnen vier tot zes weken besluiten.

De zorgmachtiging gaat in

Als de rechter het verzoek van de officier heeft ontvangen, beslist hij/zij binnen drie weken of er een zorgmachtiging wordt opgelegd. Als de rechter de patiënt een eigen plan van aanpak laat opstellen, duurt dit nog twee weken langer. In deze zorgmachtiging staat zo concreet mogelijk welke vormen van verplichte zorg zijn toegestaan voor deze specifieke patiënt en situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Toedienen van medicatie voor een psychiatrische behandeling.
 • Opname op een gesloten afdeling.
 • Beperking van vrijheden, bijvoorbeeld van het gebruik van telefoon.
 • Controle op gebruik van verslavende middelen.
 • Beperking van bezoek.
Einde of onderbreking zorgmachtiging

De zorgmachtiging vermeldt hoe lang deze duurt: 6, 12 of 24 maanden. Als de machtiging niet tijdig verlengd wordt, loopt hij vanzelf af. Maar de machtiging kan ook voor het einde van de looptijd (tijdelijk) worden gestopt, als de verplichte zorg niet meer nodig is. Daar beslist de geneesheer-directeur over.

Deze video legt uit wat een zorgmachtiging is

Belangrijke begrippen over verplichte zorg

Psychische stoornis

Verplichte geestelijke gezondheidszorg is een middel dat alleen kan worden ingezet als iemand een psychische stoornis heeft. Als de problemen door iets anders komen, bijvoorbeeld door dementie, verstandelijke beperkingen, dronkenschap of persoonlijke omstandigheden, is andere hulp nodig. Of er sprake is van een psychische stoornis wordt vastgesteld door een onafhankelijke psychiater.

Het zorgplan

Het zorgplan is de basis voor de uiteindelijke zorgmachtiging. Dit plan wordt opgesteld door de zorgverantwoordelijke (de behandelaar). Het is een uitgebreide beschrijving van: de diagnose, het gedrag, het ernstig nadeel en de verplichte zorg waarvoor de zorgmachtiging voorbereid wordt. Er staat in hoe de zorgverantwoordelijke de situatie beoordeelt. Ook staat omschreven welke verplichte zorg hij of zij in dit geval nodig vindt. Bijvoorbeeld toezicht, medicatie of opname. Hiervoor overlegt de zorgverantwoordelijke met de huisarts, maar ook met voor de zorg essentiële naasten. 

Is de zorgverantwoordelijke van mening dat er ook maatschappelijke hulp nodig is? Dan kan hij of zij ook overleggen met de gemeente over bijvoorbeeld:

 • Hulp in de huishouding.
 • Schuldhulpverlening.
 • Werk of dagbesteding.
 • Het zorgen voor een woning.
De zorgkaart

Op de zorgkaart staan de voorkeuren van de patiënt met betrekking tot zorg en behandeling. Bijvoorbeeld:

 • Welke medicijnen wil de patiënt wel/niet ontvangen?
 • Op welke manier wil de patiënt de medicijnen toegediend krijgen (tabletten, injectie etc.)?
 • Welke dingen helpen de patiënt om zich beter te voelen?
 • Van welke dingen gaat de patiënt zich juist slechter voelen?
 • Welke behandeling wil de patiënt eventueel thuis ontvangen?
 • Welke juist niet?

De behandelaar helpt de patiënt met het opstellen van de zorgkaart. Ook naasten of de patiëntenvertrouwenspersoon kunnen hierbij helpen. Als de patiënt geen voorkeuren heeft, wordt dat ook op de zorgkaart vermeld.

De noodzakelijkheid van verplichte zorg

Verplichte geestelijke gezondheidszorg mag alleen worden gegeven als het niet anders kan. Bij de aanvraag moet daarom goed zijn omschreven dat de patiënt zich tegen zorg verzet, waarom er geen minder ingrijpende maatregelen kunnen worden genomen en waarom het ernstig nadeel alleen met verplichte zorg afgewend kan worden.

Directe naaste

Directe naasten zijn de vertegenwoordiger, de echtgenoot, de geregistreerde partner of degene met wie de patiënt een samenlevingscontract heeft, de ouder(s) en de voor de continuïteit van zorg essentiële naasten.

Vind een familie­vertrouwens­persoon

Neem rechtstreeks contact op met een familie­vertrouwens­persoon als je een naaste bent van iemand:

die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel.

voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel in voorbereiding is.

die is opgenomen op een accommodatie waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Geen verplichte zorg, wel ondersteuning nodig?

Ook in situaties die niets met verplichte zorg te maken hebben, kunnen naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen behoefte hebben aan ondersteuning van een familievertrouwenspersoon.

Stichting Familie­vertrouwens­personen PLUS ondersteunt naasten van patiënten/cliënten van instellingen, organisaties en gemeentes die een contract met de stichting hebben.

Contact met een familievertrouwenspersoon

Als je niet zeker weet of je bij ons terechtkunt of bij wie precies, kun je ons telefonisch (10 ct per minuut) een korte vraag stellen. Je kunt ook een e-mail sturen. Een familie­vertrouwens­persoon neemt dan contact met je op.

0900 – 333 2222 
Stuur een mail

Contact met het landelijk bureau

Het bureau van de Landelijke Stichting Familie­vertrouwens­personen is gevestigd in Utrecht. Neem contact op met het bureau als je informatie zoekt over de stichting.

Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

030 – 271 23 18
Stuur een mail

© Stichting Familievertrouwenspersonen

Privacyverklaring
Cookieverklaring